Regulamin serwisu internetowego

bricomarche.pl

I.  Postanowienia ogólne


1.  Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego działającego pod adresem http(s)://www.bricomarche.pl, w tym ogólne zasady świadczenia przez  Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną.


2.  Regulamin ma zastosowanie do Serwisu wyłącznie do momentu, w którym Użytkownik dokona wyboru właściwego Sklepu, w ramach którego będzie korzystał z usług Sklepu Internetowego. Po dokonaniu przez Użytkownika wyboru Sklepu, zastosowanie maja inne regulacje, w tym w szczególności regulamin sklepu internetowego dostępny na stronie Sklepu Internetowego.


3.  Wskazanym poniżej pojęciom nadaje się następujące znaczenie:


1)  Usługodawca – ITM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000052836, NIP: 7780000892, REGON: 632239507.


2)  Serwis – serwis internetowy umieszczony w domenie www.bricomarche.pl, administrowany przez Usługodawcę.


3)  Sklep – sklep sieci Bricomarche prowadzący sprzedaż Towarów w Sklepie Internetowym.


4)  Sklep Internetowy – sklep internetowy, w którym Klient dokonuje zakupów internetowych w Sklepie, dostępny poprzez stronę internetową www.bricomarche.pl.  


5)  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która dokonuje zakupów internetowych w Sklepie za pomocą Sklepu Internetowego.


6)  Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym lub w stacjonarnym sklepie sieci Bricomarche.


7)  Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu w oparciu o niniejszy Regulamin.


8)  Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.


9)  Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.


10)  Regulamin – niniejszy regulamin.


11)  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).


4.  Serwis administrowany jest przez Usługodawcę.


5.  Użytkownik może korzystać z Serwisu bez konieczności zalogowania lub zarejestrowania w Sklepie Internetowym.


6.  Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać z Serwisu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, wszystkich czynności związanych z korzystaniem z Serwisu może dokonywać w imieniu tych podmiotów wyłącznie osoba posiadająca umocowania do działania w tym zakresie.


7.  Korzystanie z Serwisu jest możliwe, jeżeli Użytkownik ma dostęp do Internetu oraz adres e-mail, a także po spełnieniu następujących wymagań technicznych po stronie urządzenia końcowego Użytkownika: zainstalowana przeglądarka internetowa w wersji nie niższej niż: Internet Explorer 11.0 z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 61.0b3 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 68.0.3440 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Opera w wersji 52 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Safari w wersji 5 z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli. Wymagane jest łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.


II. Informacje o Towarach i ich cenach 


1.  Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Użytkownika (zrealizowane poprzez wejście Użytkownika na stronę Serwisu) świadczy usługę wyświetlenia zawartości Serwisu, w tym w szczególności: informacji handlowych o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym lub w stacjonarnym sklepie sieci Bricomarche, porad związanych z budownictwem, remontem, majsterkowaniem; inspiracji z zakresu urządzania wnętrz oraz ogrodów, etc. Ponadto każdy Użytkownik ma możliwości korzystania z wyszukiwarki Towarów, a także narzędzia w postaci porównywarki Towarów.


2.  Użytkownik będzie miał również możliwość zapoznania się z informacją o Towarach dostępnych w danym Sklepie poprzez wybranie w ramach opcji dostępnych na stronie Serwisu lokalizacji wybranego Sklepu. Od momentu dokonania wyboru Sklepu, usługi oferowane przez wybrany Sklep podlegają osobnym regulacjom, zwłaszcza regulaminowi Sklepu internetowego dostępnemu na stronie Sklepu Internetowego.


3.  Informacje handlowe o Towarach i ich cenach podane na stronach Serwisu nie stanowią oferty, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


4.  Ceny Towarów podane na stronach Serwisu są wyrażone w złotych polskich i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT), według obowiązującej stawki.


5.  Ceny Towarów podane na stronach Serwisu stanowią maksymalne ceny Towarów dostępnych do nabycia w Sklepie Internetowym (z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej). Ceny Towarów w sklepach stacjonarnych sieci Bricomarche mogą różnić się od cen podanych w Serwisie.


III. Zawarcie, rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną


1.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę, tj. z momentem wejścia Użytkownika na stronę Serwisu.


2.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Serwisu lub decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana (a) naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika (w szczególności polegającymi na naruszeniu praw innych Użytkowników lub Usługodawcy), (b) problemami technicznymi po stronie Użytkownika, uniemożliwiającymi świadczenie dla niego Usługi przez Usługodawcę.


IV. Dane osobowe


Usługodawca świadcząc Usługi drogą elektroniczną w ramach Serwisu może przetwarzać dane osobowe Użytkowników. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników, o  przysługujących Użytkownikom prawach, związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz informacje dotyczące cookies stosowanych na stronach Serwisu zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym w Serwisie.


V. Postanowienia końcowe


1.  Regulamin może podlegać zmianom. Informacje o zmianach Regulaminu będą prezentowane na stronach Serwisu. Zmieniony Regulaminu będzie miał zastosowanie do usług świadczonych drogą elektroniczną od dnia wejścia w życie zmian.


2.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


3.  Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.

Wróć