Regulamin kart podarunkowych Bricomarche

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży i korzystania z kart podarunkowych Bricomarche (dalej: Karta).
 2. Wydawcą Kart jest MGI Polska - spółka centralna Bricomarche.
 3. Karty dostępne są w wybranych sklepach Bricomarche (dalej: Sprzedawca). Karta może zostać zrealizowana w dowolnym sklepie stacjonarnym Bricomarche.
 4. Użytkownikiem jest każdoczesny posiadacz Karty, w tym Nabywca.
 5. Nabywcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zakupiła Kartę od Sprzedawcy.
 6. Nabywca  poprzez zakup Karty, a Użytkownik poprzez korzystnie z Karty, oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.


§ 2. Ogólne informacje o Karcie podarunkowej Bricomarche

 1. Karta Bricomarche jest kartą typu pre-paid, stanowiącą bon towarowy, wystawianą na okaziciela, umożliwiającą zapłatę ceny za towary z oferty handlowej sklepów Bricomarche, z zastrzeżeniem §1 pkt. 2 i 3.
 2. Karta nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego, instrumentu pieniądza elektronicznego, ani karty płatniczej  w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 3. Saldo Karty nie podlega oprocentowaniu, zasilenie Karty odpowiada cenie zakupu Karty przez Nabywcę i nie może być powiększane. Karta nie może zostać ponownie zasilona.
 4. Karta staje się aktywna automatycznie w momencie przekazania jej Nabywcy.


§ 3. Zakup oraz korzystanie z karty podarunkowej 

 1. Zakupu Karty można dokonać w stacjonarnych sklepach Bricomarche oferujących sprzedaż Kart, dokonując płatności za pomocą gotówki lub akceptowanych przez dany sklep kart płatniczych. Zakupu Karty nie można dokonać płacąc innymi środkami, jak np. bony towarowe. Minimalna wartość zasilenia Karty to 50 złotych (PLN), a maksymalna to 1000 złotych (PLN).
 2. Karty są kartami nieimiennymi, tylko i wyłącznie na okaziciela.
  Użytkownik może dokonywać płatności Kartą wielokrotnie, do wyczerpania środków na Karcie lub do czasu utraty ważności przez Kartę. Jeżeli cena zakupów przewyższa ilość środków na Karcie, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia różnicy  za pomocą innych środków płatności honorowanych w danym sklepie. 
 3. Karta jest ważna przez 12 (dwanaście) miesięcy od dnia przekazania Karty Nabywcy (tj. od dnia aktywacji). Po upływie tego terminu Karta traci ważność, a niewykorzystane środki (saldo Karty) przepada i nie podlega zwrotowi. Podczas płacenia Kartą Użytkownik może sprawdzić stan środków na wyświetlaczu terminala płatniczego oraz na wydruku z terminala. Ponadto termin ważności i saldo Karty można sprawdzić na stronie internetowej: https://kartypodarunkowe.bricomarche.pl/.
 4. Sprzedawca lub inny sklep Bricomarche może odmówić realizacji płatności Kartą w przypadku, gdy będzie ona uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym odczyt danych z Karty lub weryfikację jej oryginalności. 
 5. Wydawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Karty po przekazaniu Karty Nabywcy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą przez osobę, która weszła w jej posiadanie w sposób nieuprawniony.
 6. Nie istnieje możliwość zastrzeżenia lub zablokowania Karty. W przypadku uszkodzenia lub utraty Karty z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Wydawcy. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty.
 7. Karta ani środki na niej zgromadzone nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę lub inne środki pieniężne.


§ 4. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Kart należy składać na piśmie u Sprzedawcy, u którego Karta została zakupiona. Wszelkie reklamacje dotyczące Kart będą rozpatrywane przez Wydawcę w formie pisemnej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia reklamacji.
 2. Niniejszy Regulamin nie wyłącza odpowiedzialności Wydawcy wynikającej z bezwzględnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.


§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.bricomarche.pl oraz w punktach informacyjnych Sprzedawców. Sprzedawca ma obowiązek przekazania Regulaminu w formie pisemnej na każde żądanie Nabywcy lub Użytkownika Karty.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Z tym zastrzeżeniem, iż Nabywcę oraz Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu aktualnym na dzień aktywacji Karty. Zmiany Regulaminu nie ograniczają praw nabytych przez Nabywców/Użytkowników na podstawie Regulaminu w wersji obowiązującej w chwili aktywacji Karty (dotyczy Kart aktywowanych przed wprowadzaniem zmian w Regulaminie), za wyjątkiem zmian Regulaminu, których wprowadzenie będzie wymagane przez przepisy prawa. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w punkcie informacyjnym Sprzedawcy oraz na stronie internetowej www.bricomarche.pl
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2022 oraz obowiązuje aż do odwołania.


Wróć