REGULAMIN PROGRAMU „KONTO KLIENTA”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem programu „Konto Klienta” (dalej określanego jako „Program”) jest ITM Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052836, NIP 7780000892, zwana dalej Organizatorem lub ITM Polska.
 2. Adres Organizatora, to: ul. św. Mikołaja 5, 62-080 Swadzim, Tarnowo Podgórne, tel. 61 665 46 00.
 3. Regulamin Programu jest dostępny na stronie internetowej https://www.bricomarche.pl/regulamin-programu-konto-klienta i  https://intermarche.pl/aplikacja-mobilna/
 4. Do Programu można przystąpić od dnia 15 stycznia 2020 r.


§2 ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

 1. Osoby fizyczne spełniające wymagania opisane w niniejszym przepisie, które przystąpią do Programu, są zwane dalej zamiennie Uczestnikami.
 2. Program został stworzony przez Organizatora, w celu informowania Uczestników o ofertach specjalnych lub specjalnych promocjach produktów i usług świadczonych przez sklepy działające pod marką Intermarche i Bricomarche (dalej określane także jako „Sklepy”) oraz korzystania z ofert i usług dedykowanych Uczestnikom Programu.
 3. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnej chwili jego trwania. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień.
 4. Do Programu mogą przystąpić osoby fizyczne:

a. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b. będące konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459, t.j. z późn. zm.).

5. Do Programu można przystąpić w następujący sposób:

a. poprzez wyrażenie zgody na udział w Programie podczas rejestracji/zakładania konta klienta w aplikacji mobilnej „Intermarche Polska”. Więcej informacji na temat aplikacji Intermarche Polska znajdziesz pod adresem: https://mobile.intermarche.pl/files/dce963432405fa9fce97fcb115b10f19.pdf

b. poprzez wyrażenie zgody na udział w Programie w ramach zgłaszania udziału w jednorazowych akcjach promocyjnych (konkursy, loterie, akcje lojalnościowe etc.) organizowanych przez bezpośrednio przez Sklepy lub Organizatora lub na zlecenie Sklepów lub Organizatora;

c. poprzez wyrażenie zgody na udział w Programie podczas rejestracji karty Moje Bricomarche (dalej: „Karta”) w Programie na stronie internetowej pod adresem: www.moje.bricomarche.pl

d. poprzez zarejestrowanie Karty w Programie przy wykorzystaniu kiosków/tabletów umieszczonych w wybranych sklepach sieci Bricomarche

e. poprzez wyrażenie zgody na udział w Programie podczas rejestracji/zakładania konta klienta w aplikacji mobilnej „Bricomarche Polska” https://www.bricomarche.pl/aplikacja

       f. poprzez wyrażenie zgody na udział w Programie podczas rejestracji w Programie na stronie internetowej pod adresem: www.bricomarche.pl

g. poprzez wyrażenie zgody na udział w Programie podczas rejestracji karty Moje Intermarche (dalej: „Karta”) w Programie na stronie internetowej pod adresem: www.moje.intermarche.pl

6. W trakcie trwania Programu, Organizator może tymczasowo lub na stałe dopuścić inne niż wskazane w pkt. 5 powyżej sposoby przystąpienia lub korzystania z Programu. Organizator poinformuje wówczas o tym, zmieniając odpowiednio treść Regulaminu.

7. Poprzez przystąpienie do Programu zgodnie z ust. 5 powyżej, Uczestnikowi założone zostaje jego indywidualne konto (dalej określane jako „Konto”).

8. Do rejestracji w Programie niezbędne jest podanie danych w postaci: imię, nazwisko, data urodzenia, email, numer telefonu, ulubiony Sklep (w razie rejestracji Konta w sposób opisany w pkt. 5 lit. d) jako ulubiony Sklep przypisany zostaje automatycznie Sklep, w którym Uczestnik dokonał rejestracji). Uczestnik może podać w formularzu zgłoszeniowym także inne dane osobowe. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika zostały określone w odrębnym dokumencie pn. Polityka prywatności w programie Konto Klienta.

9. Bezpośrednio po wysłaniu formularza rejestracyjnego Organizator tworzy dla zgłaszającej się osoby indywidualne Konto oraz generuje przypisany do tego Konta unikalny ID (w przypadku rejestracji Karty numer Karty automatycznie stanowi ID Konta). Z tą chwilą rejestracja zostaje zakończona, a osoba, która dokonała rejestracji, uzyskuje status Uczestnika. ID służy do identyfikacji Uczestnika w ramach Programu. Konto w ramach Programu wraz z ID jest przypisane tylko do jednego Uczestnika. Uczestnik może posługiwać się wyłącznie swoim Kontem i wyłącznie swoim ID. Zakończenie rejestracji i utworzenie Konta w sposób opisany w pkt. 5 lit. a) - b) jest niezwłocznie potwierdzane przez Organizatora za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Zakończenie rejestracji i utworzenie Konta w sposób opisany w pkt. 5 lit. c) - d) jest niezwłocznie potwierdzane przez Organizatora za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym zawierającej kod aktywacyjny do Konta.

10. Usunięcie Konta oznacza równocześnie utratę przez Uczestnika uprawnień wynikających z członkostwa w Programie i jest tożsame z wygaśnięciem członkostwa w Programie.

11. Uczestnik ma prawo skorzystać z rejestracji uproszczonej, w przypadku rejestracji, o której mowa w pkt. 5 lit. d. W takiej sytuacji Uczestnik podaje przy rejestracji wyłącznie numer telefonu celem otrzymywania informacji w drodze wiadomości SMS. Bezpośrednio po wysłaniu formularza rejestracyjnego, Uczestnik potwierdza chęć udziału w Programie w tablecie/kiosku wpisując kod aktywacyjny otrzymany za pomocą wiadomości SMS wysłanej przez Organizatora na numer telefonu podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. Jako ulubiony Sklep przypisany zostaje automatycznie Sklep, w którym Uczestnik dokonał rejestracji).

W takim wypadku dla Uczestnika nie jest tworzone odrębne Konto Klienta. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika zostały określone w odrębnym dokumencie pn. Polityka prywatności.

12. Program został stworzony, w celu umożliwienia Uczestnikom korzystania z ofert handlowych produktów i usług marki Intermarche i Bricomarche, komunikacji marketingowej lub treści poradnikowych, dopasowanych przez Organizatora do preferencji lub cech Uczestników (dalej określanych łącznie jako „Promocje”). W szczególności Uczestnicy Programu mają dostęp do specjalnych ofert produktów w niższych cenach, spersonalizowanych ofert i treści inspiracyjno-poradnikowych, dopasowanych do ich potrzeb, wieku, płci lub historii dokonanych zakupów.


§3 UPRAWNIENIA UCZESTNIKA PROGRAMU

 1. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika stosownej zgody, otrzymuje on informacje o promocjach za pomocą wybranych przez Uczestnika kanałów komunikacji (np. e-mail, push bądź SMS).
 2. Od dnia przystąpienia do Programu, Organizator będzie mógł kierować do Uczestników Programu Promocje, które obejmują różnego typu akcje promocyjne umożliwiające wszystkim lub wybranym, na podstawie wskazanego przez Organizatora kryterium, Uczestnikom zakup w Sklepach w wybranym przez Organizatora czasie, oznaczonych produktów, np. w promocyjnej cenie lub na preferencyjnych warunkach, w szczególności z wykorzystaniem kodów jednorazowych.
 3. Promocje będą dopasowywane do Uczestników w oparciu o posiadane przez Organizatora dane dotyczące Uczestnika, przygotowane w szczególności na podstawie analizy:

a. historii zakupów w Sklepach, w szczególności wskazującej na rodzaj i ilość kupowanych produktów oraz preferowany czas dokonywania zakupów;

b. sposobu korzystania z Konta, w szczególności wskazującej na preferowane przez Uczestnika Promocje i nagrody;

c. danych o lokalizacji wybranego przez Uczestnika Sklepu;

d. dodatkowych danych osobowych podanych przez Uczestnika (np. dotyczących płci), o ile Uczestnik poda takie dane Organizatorowi i wyrazi zgodę na ich przetwarzanie;

e. innych danych pozyskanych przez Organizatora zgodnie z Polityką prywatności.

4. Organizator podkreśla, że rabat wynikający z Promocji nie podlega łączeniu z innymi rabatami, które Uczestnik może uzyskać w Sklepach, chyba że co innego wyraźnie zastrzeżono w stosunku do danej Promocji. Rabaty przyznane poszczególnym Uczestnikom nie podlegają kumulacji i nie będą wymieniane na gotówkę. Rabat nie jest udzielany w przypadku zakupów produktów, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa nie mogą być sprzedawane po obniżonej, promocyjnej cenie. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Promocji, w tym kodu jednorazowego to uprawnienia z niej wynikające przepadają.

5. Uczestnik będzie mógł kupić produkty objęte daną Promocją, jeśli produkty te będą dostępne w Sklepach w chwili zakupu. Organizator nie gwarantuje Uczestnikowi stałej dostępności wszystkich produktów, we wszystkich w Sklepach. Uczestnik nie może żądać zamiany Promocji lub poszczególnych rzeczy nią objętych na inną Promocję lub akcję, w tym inne rzeczy.

6. Organizator informuje, że przygotowywanie i dostarczanie do Konta dopasowanych Promocji w oparciu o dane, o których mowa powyżej, stanowi integralny element Programu, a ich otrzymywanie i prezentowanie jest podstawową funkcjonalnością Programu. Z zastrzeżeniem możliwości odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, osoba, która nie chce, aby były do Konta dostarczane takie Promocje, nie powinna brać udziału w Programie. Uczestnik może również zapobiec dalszemu przetwarzaniu dotyczących go danych w celu przedstawiania dopasowanych Promocji w każdym czasie rezygnując z udziału w Programie (usuwając Konto). Brak uczestnictwa w Programie nie pozbawia dotychczasowych Uczestników lub osób, które nigdy nie uczestniczyły w Programie, możliwości nabywania produktów w Sklepach poza Programem, w regularnych cenach lub w ramach akcji promocyjnych dostępnych dla ogółu klientów Sklepów.

§ 4 BEZPIECZEŃSTWO KONTA UCZESTNIKA 

 1. Dostęp do Konta jest zabezpieczony hasłem dostępu nadawanym przez Uczestnika podczas rejestracji. Hasło powinno spełniać wskazane w formularzu wymogi bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie liczby i rodzaju znaków, z których się powinno składać. Nadane w trakcie rejestracji hasło dostępu powinno być przez Uczestnika chronione i nie powinno być udostępniane innym osobom.
 2. W przypadku zapomnienia hasła możliwe jest skorzystanie z funkcji „odzyskaj hasło”, której wybranie powoduje przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta Uczestnika wiadomości e-mail z instrukcją dotyczącą zmiany hasła.
 3. Po dokonaniu rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych wskazanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
 4. Organizator informuje, że dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Konta i danych Uczestników.


§5 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem, w tym dotyczące Promocji i nagród, funkcjonowania Programu lub blokady Konta, mogą być zgłaszane do Organizatora – według wyboru osoby składającej reklamację:

a. poprzez formularze kontaktowe dostępne na stronach serwisów Organizatora Programu;

b. pisemnie – listem przesłanym do Organizatora (na adres siedziby Organizatora, wskazany w § 1 ust. 1).

2. Osoba składająca reklamację zobowiązana jest do podania w treści informacji adresu e-mail lub numeru telefonu użytego przez tę osobę do rejestracji w Programie w umożliwienia Organizatorowi identyfikacji tej osoby.

3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana niezwłocznie, w każdym wypadku najpóźniej w terminie do 30 dni od jej otrzymania, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub e-mailowo, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji.

5. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

6. Reklamacje dotyczące wad towarów, odebranych w Sklepie jako nagrody w Programie, są rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

7. Reklamacje związane z wykluczeniem z Programu Uczestnika (o którym mowa w § 6 ust. 6), Uczestnik może składać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wykluczeniu z Programu. Na czas rozpatrywania reklamacji świadczenie usługi (w tym Konto Uczestnika) zostanie zablokowane


§ 6 ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie (wypowiedzieć umowę o uczestnictwo w Programie) w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny. W tym celu Uczestnik może dokonać usunięcia swojego Konta w następujący sposób:

a. w aplikacji mobilnej „Intermarche Polska” w zakładce „Moje Konto” klikając na przycisk „Usuń konto” i potwierdzając swój wybór;
b. [od dnia 01.06.2022 r.] w aplikacji mobilnej „Bricomarche” w zakładce „Mój profil à Moje dane” klikając na „Usuń konto” i potwierdzając swój wybór;
c. kontaktując się z Organizatorem poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej intermarche.pl pod adresem: https://intermarche.pl/o-nas/kontakt/;
d. kontaktując się mailowo z Intermarche na adres: [email protected]
e. kontaktując się mailowo z Bricomarche na adres: [email protected]

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej rezygnację z udziału w Programie.

2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy o uczestnictwo w Programie) z ważnej przyczyny. Za ważną przyczynę uznaje się:

a. sytuację, w której Uczestnik nie dokonał żadnej aktywności w ramach Programu przez okres przekraczający 90 dni kalendarzowych (tzw. „martwe Konto”);

b. istotne naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu w sposób, który nie uzasadnia jednak wykluczenia z Programu ze skutkiem natychmiastowym na podstawie ust. 6 poniżej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1-2 powyżej, Uczestnik może wykorzystać zgromadzone Promocje przez okres wypowiedzenia.

4. Po upływie terminu wskazanego w ustępie poprzedzającym, niewykorzystane Promocje tracą ważność i nie mogą zostać użyte (przepadają), zaś Konto Uczestnika (o ile zostało utworzone) zostaje usunięte.

5. Jeżeli Uczestnik, który rezygnuje z udziału w Programie bądź zostaje wykluczony z Programu na podstawie ust. 2 powyżej, zażąda, aby jego Konto zostało usunięte lub uczestnictwo w Programie zakończone natychmiast (bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej), Organizator usuwa Konto tego Uczestnika i zaprzestaje świadczenia usługi ze skutkiem natychmiastowym, co powoduje utratę niewykorzystanych Promocji.

6. Organizator może ze skutkiem natychmiastowym wykluczyć z Programu Uczestnika (wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym umowy o uczestnictwo w Programie), który:

a. w sposób powtarzający się (pomimo wcześniejszego upomnienia przez Organizatora) lub rażący istotnie narusza Regulamin, co w szczególności dotyczy wpływania przez Uczestnika w nieuczciwy sposób na przebieg Programu lub ingerowania przez Uczestnika w bezprawny sposób w mechanizm Programu;

b. złożył niezgodne z prawdą oświadczenie o spełnianiu przez niego warunków uczestnictwa w Programie, a w szczególności nie ma ukończonego 13-go roku życia.

7. O wykluczeniu z Programu na podstawie ust. 6 Uczestnik zostaje powiadomiony przez Organizatora na adres e-mail lub – w przypadku rejestracji uproszczonej, o której mowa w § 2 ust. 5 lit. d) - numer telefonu wskazany przez Uczestnika, ze wskazaniem przyczyny wykluczenia. W takim wypadku Uczestnik traci niewykorzystane Promocje.

8. Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, z ważnej przyczyny, jaką jest:

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Program i skutkująca koniecznością jego zakończenia;

b. ekonomiczna nieopłacalność Programu;

c. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej dotyczącej Programu i skutkującej koniecznością jego zakończenia;

d. wprowadzenie w miejsce Programu innych form działalności promocyjno-marketingowej dotyczącej Organizatora lub Sklepów.

9. O zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników poprzez komunikat w Aplikacji lub wiadomość e-mail (a w przypadku skorzystania z rejestracji uproszczonej, o której mowa w § 2 ust. 5 lit. d) - wiadomości SMS), wraz ze wskazaniem daty zakończenia Programu, przy czym termin ten nie może wypadać wcześniej niż 30 (trzydzieści) dni od daty przesłania powiadomienia o zakończeniu Programu.


§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu, Uczestnik ma prawo odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Programie bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (rejestracji w Programie).
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Uczestnik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego listownie lub drogą elektroniczną). W razie odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą.
 3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (np. e-mailowo), Organizator niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie takiego oświadczenia. Uczestnik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego odpowiednio w ust. 1 lub 2 powyżej.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności zaś w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.


§ 8 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

 1. Udział Uczestnika w Programie wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Organizatora – spółkę ITM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu (Administrator).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pod adresem korespondencyjnym Organizatora (z dopiskiem „IOD” lub „dane osobowe”) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną - wykonania zobowiązań Organizatora, wskazanych w Regulaminie, w tym przygotowywania i dostarczania Promocji, obsługi Konta i komunikacji z Uczestnikami, a w przypadku złożenia reklamacji – w celu jej rozpatrzenia, w celach analitycznych i statystycznych, a także w celu wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 4. Dane osobowe Uczestników będą podlegały profilowaniu w celu przygotowania i dostarczenia dostosowanych do Uczestników Promocji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników, w tym profilowania, jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a także uzasadniony interes prawny Organizatora jako administratora danych osobowych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika w celu przygotowania i dostarczenia dopasowanych Promocji, może w niektórych przypadkach polegać na zastosowaniu systemów informatycznych, pozwalających na automatyczne dopasowanie Promocji do Uczestnika, które następnie są dostarczane do Konta bez ingerencji człowieka. Organizator informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem w przypadkach, w których decyzja podjęta w oparciu o takie przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika wywołuje dla Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, Uczestnik ma prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Organizatora, wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji. W tym celu Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem.
 7. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Organizator informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
 2. Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Organizator nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku sporu z Organizatorem Uczestnik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.
 4. Z ważnych przyczyn Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu.
 5. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników poprzez komunikat w Koncie lub poprzez wiadomość e-mail udostępniając zmieniony Regulamin (a w przypadku Uczestnika, który skorzystał z rejestracji uproszczonej w trybie, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. d) za pośrednictwem wiadomości SMS, udostępniając link do zmienionego regulaminu), oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu (chyba, że przepisy prawa przewidują krótszy termin).
 6. Zmianę Regulaminu uważa się za zaakceptowaną przez Uczestnika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie, nie wypowie uczestnictwa w Programie. Nie wyłącza to ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z Programu w każdym czasie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r, poz. 123).
 9. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 13.12.2023 r.


Poprzedni regulamin obowiązujący do dn. 12.12.2023: KLIK

Poprzedni regulamin obowiązujący do dn. 03.05.2022: KLIK

Wróć