Polityka prywatności


I. DANE OSOBOWE


1. Przetwarzanie danych osobowych klientów sklepu internetowego bricomarche.pl (zwanego dalej „Klientem”) i użytkowników strony https://bricomarche.pl następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.

2. Dane osobowe użytkownika strony, który skorzystał z formularza znajdującego się pod adresem https://franczyza.bricomarche.pl/dolacz-do-nas przetwarzane są na podstawie udzielonej przez niego zgody, w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wspólnika lub pracownika spółki wchodzącej w skład Grupy Muszkieterów, prowadzącej sklep pod szyldem Bricomarche, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w tym celu jest spółka ITM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu (adres: ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne). Kontakt z Inspektorem ochrony danych ITM Polska sp. z o.o. jest możliwy pod adresem [email protected] lub korespondencyjnie z dopiskiem „dane osobowe .

3. Dane osobowe Klienta podane w procesie rejestracji konta użytkownika, bądź przy składaniu zamówienia jako użytkownik niezarejestrowany, przetwarzane są w celu prawidłowej obsługi i realizacji składanych zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaży). Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych w tym celu jest przedsiębiorca prowadzący dany sklep sieci Bricomarche, w którym Klient dokonuje zakupów internetowych za pomocą sklepu internetowego bricomarche.pl. Dane adresowe administratora danych osobowych podane są w regulaminie sklepu internetowego, a także każdorazowo są podawane po dokonaniu przez Klienta wyboru sklepu sieci Bricomarche, w którym chce on dokonać zakupów internetowych, jak również w przypadku każdej zmiany tego sklepu. Jeżeli w danym sklepie sieci Bricomarche został wyznaczony inspektor ochrony danych, znajdziecie tam Państwo również dane kontaktowe inspektora.

4. Ponadto, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, jego dane osobowe podane w procesie rejestracji konta użytkownika, a także dane obejmujące historię jego zakupów w sklepach Intermarche i Bricomarche, będą dodatkowo przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepach sieci Intermarche i Bricomarche. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w tym celu jest spółka ITM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu (adres: ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne). Kontakt z Inspektorem ochrony danych ITM Polska sp. z o.o. jest możliwy pod adresem [email protected] lub korespondencyjnie z dopiskiem „dane osobowe”.

5. Dodatkowo, w przypadku Klientów (zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych) korzystających z funkcji „poinformuj mnie o dostępności towaru”, dane osobowe w postaci podanego adresu e-mail przetwarzane są w celu poinformowania o dostępności wskazanego towaru, a także w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepach Intermarche i Bricomarche. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych wynikający ze skorzystania przez Klienta z funkcji „poinformuj mnie o dostępności towaru”, a także polegający na marketingu bezpośrednim). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w tych celach jest spółka ITM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu (adres: ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne). Kontakt z Inspektorem ochrony danych ITM Polska sp. z o.o. jest możliwy pod adresem [email protected] lub korespondencyjnie z dopiskiem „dane osobowe”.

6. Dodatkowo, w przypadku Klientów (zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych), którzy zapiszą się do newslettera, dane osobowe w postaci podanego adresu e-mail przetwarzane są w celu wysyłki newslettera, a także w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepach Intermarche i Bricomarche. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych wynikający z zaprenumerowania przez Klienta newslettera, a także polegający na marketingu bezpośrednim). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w tych celach jest spółka ITM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu (adres: ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne). Kontakt z Inspektorem ochrony danych ITM Polska sp. z o.o. jest możliwy pod adresem [email protected] lub korespondencyjnie z dopiskiem „dane osobowe”.

7. Dodatkowo, w przypadku Klientów (zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych), korzystających z ogólnego formularza kontaktowego, dane osobowe w postaci podanego adresu e-mail, imienia i ewentualnie inne dane podane przez użytkownika w treści wiadomości, przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie. Podstawą przetwarzania danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności złożenia odpowiedzi na zapytania Użytkowników). ). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w tych celach jest spółka ITM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu (adres: ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne). Kontakt z Inspektorem ochrony danych ITM Polska sp. z o.o. jest możliwy pod adresem [email protected] lub korespondencyjnie z dopiskiem „dane osobowe”.

8. W związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony Administrator danych osobowych może zbierać́ dane geolokalizacyjne, które służą do określania położenia użytkownika strony w sytuacji, gdy wymaga tego skorzystanie z powiązanej z nimi funkcji (m.in. wyświetlania informacji o sklepie sieci Bricomarche w okolicy). Administrator danych osobowych informuje użytkownika strony o fakcie zbierania danych geolokalizacyjnych podczas wyboru sklepu na bazie geolokalizacji. Administrator danych osobowych nie śledzi, nie zapamiętuje i nie przekazuje na inne serwery danych geolokalizacyjnych użytkownika strony w czasie korzystania ze strony. Użytkownik strony może nie wyrazić zgody na zbieranie danych geolokalizacyjnych przed rozpoczęciem korzystania ze strony.

9. Przesyłanie Klientom informacji handlowych drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na taką formę komunikacji.

10. Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych, na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.

11. W przypadku wybrania przez Klienta opcji elektronicznej płatności on-line za zakupy, dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, adres, e-mail) zostaną udostępnione operatorowi elektronicznego systemu płatności on-line „Przelewy 24” – spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15, wyłącznie w celu niezbędnym do zapewnienia prawidłowej obsługi procesu płatności on-line.

12. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy realizowanej przez spółkę InPost sp. z o.o., dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) zostaną udostępnione spółce InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 28, wyłącznie w celu niezbędnym do prawidłowej obsługi procesu doręczenia towaru do Klienta.

13. Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez następujący okres czasu:

- w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu prawidłowej obsługi i realizacji składanych zamówień internetowych – przez czas realizacji zamówienia i po jego realizacji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży. Jeżeli z przepisów prawa wynikał będzie obowiązek dłuższego przechowywania danych, to wówczas dane te będą przechowywane, aż do upływu tego okresu.

- w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepach sieci Bricomarche – do momentu skorzystania przez Klienta z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody.

- w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym – przez czas niezbędny do przygotowania i udzielenia tej odpowiedzi.

14. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Klienta zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

15. Klientowi przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

16. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

17. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

18. Dane osobowe Klientów przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepach sieci Bricomarche będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na analizie dokonanych przez poszczególnych Klientów zakupów konkretnych towarów i na tej podstawie dopasowywaniu oferty towarów prezentowanych Klientom przez sklep. Klientom przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.

19. W związku z korzystaniem przez administratora danych z kodów/skryptów, m. in. w postaci Google Analytics, Facebook, AT Internet, istnieje możliwość, że dane osobowe Klienta przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepach sieci Bricomarche, zostaną przekazane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.  Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych osobowych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dokładamy wszelkich starań, żeby nasi partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa Danych osobowych. Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami (dane kontaktowe w pkt. III Polityki).

20. Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

II. PLIKI COOKIES

1. Sklep internetowy bricomarche.pl wykorzystuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na urządzeniu końcowym Klienta, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym Klienta.

2. Zapisane na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies są wykorzystywane przez sklep internetowy bricomarche.pl w celu świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, jak również w celach reklamowych i statystycznych.

3. Pliki cookies mogą być też stosowane i wykorzystywane przez reklamodawców, których reklamy zamieszczane będą w sklepie internetowym bricomarche.pl.

4. Klienci za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Klienta przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies, bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta a sklep internetowy bricomarche.pl będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp.

III. KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej [email protected] lub z Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem [email protected].

Wróć