Regulamin sklepu internetowego

Bricomarche

I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.bricomarche.pl , towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego bricomarche.pl oraz innych usług dodatkowych, świadczonych przez sklepy sieci Bricomarche drogą elektroniczną przy użyciu strony internetowej : https://www.bricomarche.pl i stanowi integralną część zawieranej umowy sprzedaży.


2. Akceptacja Regulaminu sklepu internetowego Bricomarche jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia złożenie przez Klienta zamówienia w bricomarche.pl oraz skorzystanie z innych usług dodatkowych, świadczonych przez sklepy sieci Bricomarche drogą elektroniczną przy użyciu strony internetowej bricomarche.pl (w szczególności założenie i korzystanie z Konta Klienta). Akceptacji Regulaminu dokonuje się podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bricomarche.pl i/lub przed skorzystaniem z innych usług dodatkowych dostępnych na bricomarche.pl (m.in. w trakcie zakładania Konta Klienta). Regulamin jest dostępny do pobrania pod adresem: https://www.bricomarche.pl/regulamin_sklepu_internetowego


3. Wskazanym poniżej pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

1) Sklep – .

2) Sklep Internetowy – sklep internetowy, w którym Klient dokonuje zakupów internetowych w Sklepie, dostępny poprzez stronę internetową www.bricomarche.pl.

3) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która dokonuje zakupów internetowych w Sklepie za pomocą Sklepu Internetowego, zarówno jako użytkownik zarejestrowany, jak i niezarejestrowany.

4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sklepem za pomocą Sklepu Internetowego, czynności prawnej, w tym w szczególności zakupu Towarów, niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową.

5) Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

6) Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie za pomocą Sklepu Internetowego.

7) Strona – Klient lub Sklep (zwane łącznie Stronami).

8) Regulamin –niniejszy regulamin sklepu internetowego Bricomarche.

9) Zamówienie – zestawienie Towarów, które Klient zamierza kupić i które w tym celu umieścił w koszyku, następnie potwierdzone przez niego poprzez wybranie opcji „zamów z obowiązkiem zapłaty”.

10) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.287).

11) Bricomat – urządzenie znajdujące się bezpośrednio przy Sklepie i umożliwiające Klientowi samodzielny odbiór Zamówienia.

12) Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


3. Klient będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu Internetowego pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.


4. Klient nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień punktu 1.6.


5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, wszystkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego może dokonywać w imieniu tych podmiotów wyłącznie osoba posiadająca umocowania do działania w tym zakresie.


 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe, jeżeli Klient ma dostęp do Internetu oraz adres e-mail, a także po spełnieniu następujących wymagań technicznych po stronie urządzenia końcowego Klienta: zainstalowana przeglądarka internetowa w wersji nie niższej niż: Internet Explorer 11.0 z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 61.0b3 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 68.0.3440 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Opera w wersji 52 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Safari w wersji 5 z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli. Wymagane jest łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.


II. Zakładanie konta użytkownika

 

1. Osoba zakładająca konto użytkownika w Sklepie Internetowym zobowiązana jest do podania następujących swoich danych:

1) w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres e-mail;

2) w przypadku osób niebędących Konsumentami: nazwa przedsiębiorcy, adres prowadzonej działalności lub adres siedziby, adres e-mail i ewentualnie NIP.


2. Podanie innych danych przewidzianych w formularzu jest dobrowolne.


3. W procesie zakładania konta użytkownika ustalane jest również hasło użytkownika oraz login. Klient jest zobowiązany do zachowania w poufności swojego loginu oraz hasła i nieudostępniania ich osobom trzecim.


4. Utworzenie konta użytkownika następuje po podaniu danych, o których mowa w pkt. 1, zaakceptowaniu postanowień Regulaminu i dokonaniu wyboru opcji „zarejestruj się” lub opcji „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, (jeśli proces zakładania konta inicjowany jest poprzez koszyk Klienta).


5. Po założeniu konta użytkownika Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą utworzenie konta.


6. Usunięcie konta użytkownika jest możliwe poprzez wybór opcji „Usuń moje konto” w panelu użytkownika.


7. Klient zobowiązany jest zapewnić, aby podane przez niego dane były zawsze aktualne i prawdziwe. W przypadku konieczności zmiany danych, Klient aktualizuje swoje dane poprzez wybór opcji „Zmień dane” w panelu użytkownika.


III. Informacje o Towarach i ich cenach 


1. Wszelkie informacje o Towarach i ich cenach podane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


2. Ceny Towarów podane na stronach Sklepu Internetowego są wyrażone w złotych polskich i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT), według obowiązującej stawki.


IV. Składanie Zamówień


1. Klient może składać Zamówienia zarówno jako użytkownik zarejestrowany, posiadający konto użytkownika w Sklepie Internetowym oraz jako użytkownik niezarejestrowany, nieposiadający konta użytkownika. Klient składając Zamówienie powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu Internetowego podczas całego procesu składania Zamówienia.


2. Klient może złożyć Zamówienie bezpośrednio, samodzielnie w Sklepie internetowym na stronie www.bricomarche.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez Sklep internetowy na stronie internetowej www.bricomarche.pl w zakładce dotyczącej Sklepu internetowego, obsługiwanego przez dedykowanych pracowników Sklepu internetowego.


3. Złożenie Zamówienia przez Klienta posiadającego konto użytkownika w Sklepie Internetowym możliwe jest po wcześniejszym zalogowaniu się. Następnie Klient dokonuje wyboru Towarów, które mają być przedmiotem Zamówienia oraz opłaca Zamówienie.


4. Aby złożyć Zamówienie jako Klient niezarejestrowany, należy dokonać wyboru Towarów, które mają być przedmiotem Zamówienia do koszyka, i podać w formularzu następujące swoje dane (aktualne i prawdziwe):

1) w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres e-mail;

2) w przypadku osób nie będących Konsumentami: nazwa przedsiębiorcy, adres prowadzonej działalności lub adres siedziby, adres e-mail i ewentualnie NIP.


5. W przypadku Zamówienia składanego telefonicznie Klient informuje pracownika Sklepu internetowego o rodzaju i liczbie zamawianych Towarów.


6. Składając Zamówienie Klient zobowiązany jest również określić sposób dostawy, a także wskazać, czy chce otrzymać paragon lub fakturę dokumentujące zakupy internetowe dokonane w Sklepie. Wybór opcji przewidującej wystawienie przez Sklep faktury dla Klienta nie będącego Konsumentem wymaga podania NIP.


7. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wybór przez Klienta opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Następnie Klient dokonuje płatności za Zamówienie. W przypadku zamówienia dokonywanego telefonicznie, złożenie Zamówienia następuje w momencie potwierdzenia przez Klienta poprawności złożonego telefonicznie Zamówienia poprzez kliknięcie w link o nazwie „Potwierdź wymagane zgody” znajdującym się w  e-mailu dotyczącym rejestracji Zamówienia wysłanym do Klienta przez Sklep internetowy niezwłocznie po dokonaniu telefonicznego Zamówienia.


8. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą jego złożenie. Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.


9. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sklep wyśle do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przystąpienia do procesu jego realizacji. W uzasadnionych przypadkach, Sklep może przesłać do Klienta informację o nieprzyjęciu Zamówienia (odmowa przyjęcia Zamówienia). W przypadku braku możliwości przyjęcia Zamówienia (odmowa przyjęcia Zamówienia), umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, a Sklep niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności.


10. Za moment zawarcia umowy sprzedaży Towarów wskazanych w Zamówieniu uważa się przesłanie Klientowi przez Sklep wiadomości e-mail potwierdzającej gotowość Zamówienia do odbioru, transportu lub umieszczenia Zamówienia w Bricomacie.


V. Zasady i sposób dokonywania płatności za Zamówienie


1. Dostępne sposoby płatności za Zamówienie zależą od wybranego przez Klienta sposobu odbioru lub dostawy Zamówienia:

1) w przypadku Zamówień odbieranych osobiście w Sklepie, Klient może dokonać płatności za Zamówienie poprzez system płatności „Przelewy 24”, a gdy Sklep oferuje taką możliwość przy składaniu Zamówienia również osobiście w Sklepie (płatność przy odbiorze Zamówienia);

2) w przypadku zamówień dokonywanych telefonicznie, Klient może dokonać płatności za Zamówienie poprzez system płatności „Przelewy 24”, a gdy Sklep oferuje taką możliwość przy składaniu Zamówienia również osobiście w Sklepie (płatność przy odbiorze Zamówienia);

3) w przypadku, gdy Sklep oferuje przy składaniu Zamówienia możliwość odbioru Zamówienia w Bricomacie lub dostawy Zamówienia do Klienta, Klient który wybrał taką formę odbioru lub dostawy Zamówienia, dokonuje płatności za Zamówienie poprzez system płatności „Przelewy 24”;

4) w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy pn. Kurier InPost lub pn. Paczkomat InPost (świadczonych przez spółkę Inpost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) lub opcji pn. Kurier XL lub pn. Firma Spedycyjna (świadczonych przez spółkę Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), Klient dokonuje płatności za Zamówienie poprzez system płatności „Przelewy 24”.

5) w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy HDS, Klient dokonuje płatności za Zamówienie poprzez system płatności „Przelewy 24”.


2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy 24”, Sklep nie rozpocznie realizacji nieopłaconego Zamówienia. Brak zapłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia skutkować będzie jego anulowaniem.


3. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z dokonywaniem płatności za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy 24”. W przypadku wyboru tego sposobu płatności, po wyborze opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient zostanie przekierowany ze strony Sklepu Internetowego na stronę serwisu „Przelewy 24”. W celu opłacenia Zamówienia Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami i komunikatami wyświetlanymi na stronach internetowych serwisu „Przelewy 24” i stosować się do postanowień regulaminu tego serwisu.


4. W przypadku wyboru płatności w Sklepie przy odbiorze Zamówienia, Klient może opłacić Zamówienie gotówką albo kartą płatniczą.


VI. Odbiór i dostawa Zamówienia

 

1. Klient może odebrać Zamówienie:

1) w Sklepie, w dniach i godzinach jego otwarcia;

2) w Bricomacie, gdy Sklep oferuje taką możliwość przy składaniu Zamówienia.


2. W przypadku, gdy Sklep oferuje przy składaniu Zamówienia możliwość dostawy Zamówienia do Klienta, dostawa taka będzie możliwa jedynie w granicach strefy dowozu określonej przez Sklep. Klient ponosi koszty dostawy Zamówienia, których wysokość zostanie podana przy składaniu Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy Zamówienia do Klienta zależy od odległości od Sklepu do miejsca dostawy, wagi oraz rodzaju Towarów.


3. Jeżeli Klient wybrał opcję dostawy Zamówienia przez Sklep, planowany termin dostawy Zamówienia zostanie indywidualnie ustalony z Klientem, przy czym Sklep może zastrzec, że dostawa będzie realizowana w określonych przedziałach czasowych. Dostawca może żądać od osoby odbierającej Zamówienie okazania się dokumentem tożsamości, a także pokwitowania odbioru Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy, w szczególności w zakresie wniesienia i rozładunku towaru w przypadku opcji dostawy Zamówienia przez Sklep określona jest w cenniku transportu w zakładce „Transport lokalny” znajdującej się na stronie internetowej Sklepu.


4. Klient powinien odebrać Zamówienie w terminie 3 Dni Roboczych od dnia powiadomienia Klienta przez Sklep o gotowości Zamówienia do odbioru.


5. Odbiór Zamówienia osobiście w Sklepie następuje na podstawie kodu odbioru Zamówienia podanego w przesłanej przez Sklep do Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającej gotowość Zamówienia do odbioru. Sklep może żądać od osoby odbierającej Zamówienie okazania się dokumentem tożsamości, a także pokwitowania odbioru Zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku osoby odbierającej Zamówienie. Jeśli okaże się, że osoba ta ma mniej niż 18 lat i żadna inna osoba nie może odebrać Zamówienia, a gdy przedmiotem Zamówienia są materiały pirotechniczne, o których mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 204), Sklep odmawia wydania tego Zamówienia.


6. Odbiór Zamówienia w Bricomacie następuje na podstawie kodu odbioru Zamówienia podanego w przesłanej przez Sklep do Klienta wiadomości SMS. Odbierając Zamówienie w Bricomacie Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami i komunikatami wyświetlanymi na ekranie Bricomatu.


7. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy pn. Kurier lub opcji pn. Inpost Paczkomaty 24/7 dostawa towarów w ramach tych usług zostanie wykonana przez spółkę InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zgodnie z treścią regulaminów spółki InPost sp. z o.o. odpowiednio dla usługi dostawy przez kuriera InPost lub dla dostawy paczek do paczkomatu InPost, dostępnych na stronie inpost.pl. (https://inpost.pl/).


8. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy pn. Kurier XL lub pn. Firma Spedycyjna, dostawa towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z treścią regulaminu spółki Schenker sp. z o.o. dla usługi dostawy przesyłek lądowych (https://www.dbschenker.com/).


9. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy HDS:

1) z uwagi na warunki techniczne tego rodzaju dostawy - przy składaniu Zamówienia Klient zobowiązany jest potwierdzić możliwość wykonania tego rodzaju dostawy poprzez złożenie oświadczenia o możliwości dojazdu we wskazane w Zamówieniu miejsce drogą utwardzoną;

2) Klient informowany jest o cenie wybranej usługi dostawy przy składaniu Zamówienia;

3) realizacja Zamówienia może być wydłużona do 7 (siedmiu) dni roboczych;

4) w razie niemożności wykonania dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta (w szczególności z powodu złożenia nieprawdziwego oświadczenia o możliwości dojazdu na wskazane miejsce), Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zobowiązany będzie do poniesienia kosztów dostawy oraz ewentualnego zwrotu Zamówienia do Sklepu;

5) Klient  niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w razie odstąpienia od umowy uprawniony jest do otrzymania zwrotu kosztów dostawy, jednak zobowiązany do poniesienia kosztów zwrotu Zamówienia (bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy).


10. W zależności od wybranej przez Klienta opcji przy składaniu Zamówienia, otrzyma on wraz z Zamówieniem paragon lub fakturę dokumentujące dokonane zakupy internetowe w Sklepie. W przypadku otrzymania paragonu, Klient może zwrócić się o wystawienie mu przez Sklep faktury, bezpośrednio przy odbiorze Zamówienia bądź w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż 3 miesiące licząc od końca miesiąca, w którym odebrano Zamówienie, po przedłożeniu przez Klienta paragonu, wyłącznie gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży został umieszczony NIP Klienta.


11. Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na otrzymanie wraz z Zamówieniem paragonu lub faktury dokumentującej dokonane zakupy internetowe w Sklepie w formie elektronicznej (w zależności od wybranej przez Klienta opcji przy składaniu Zamówienia). Paragon lub faktura dokumentująca dokonane zakupy w Sklepie będą dołączane do zamówionego Towaru lub w formie elektronicznej przesyłane na podany przez Klienta adres mailowy podany przez Klienta podczas składania zamówienia lub podczas rejestracji lub podczas aktualizacji danych w koncie Klienta (dotyczy użytkowników zarejestrowanych).  Klient oświadcza, że będzie odbierał paragony i faktury w formie elektronicznej pod podanym przez siebie adresem e-mail.


12. W przypadku braku odbioru Zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt. 4, Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia nowego terminu odbioru. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem lub nieodebrania przez Klienta zamówienia w dodatkowym terminie, Zamówienie zostanie anulowane, a uiszczona za Zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Zamówienie, bez żadnych potrąceń lub opłat. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu Zamówienia.


13. W przypadku, gdy dostawca nie zastanie Klienta pod wskazanym adresem dostawy Zamówienia i w uzgodnionym z Klientem terminie dostawy, o którym mowa w pkt. 3, Zamówienie zostanie zwrócone do Sklepu, a Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia nowego terminu dostawy Zamówienia. Ponowna dostawa Zamówienia do Klienta możliwa będzie po opłaceniu przez Klienta kosztów ponownej dostawy Zamówienia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem lub rezygnacji przez Klienta z ponownej dostawy Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a uiszczona za Zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Zamówienie, bez żadnych potrąceń lub opłat. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu Zamówienia.


VII. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów


1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w pkt 6 poniżej. Odstąpienie od umowy sprzedaży może dotyczyć wszystkich albo niektórych Towarów będących przedmiotem Zamówienia.


2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia własności (umowy sprzedaży) od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która:

obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


3. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, w celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, powinien złożyć do Sklepu w terminie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może w tym celu skorzystać z formularza, który został do niego przesłany wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia, bądź złożyć oświadczenie w inny sposób (np. przesyłając je listownie na adres Sklepu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.


4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sklep potwierdził przyjęcie Zamówienia, Zamówienie zostaje anulowane. W obu przypadkach Sklep zwraca Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta niezwłocznie dokonaną płatność, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


5. Zwrot Towarów powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta odstąpił od umowy sprzedaży, poprzez ich dostarczenie osobiste do Sklepu lub poprzez ich przesłanie na adres Sklepu (np. za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.


6. W przypadku wysyłkowego zwrotu Towarów, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, takie jak koszt wysyłki i ich opakowania.


7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Towaru, kształtu, odległości od miejsca nadania do Sklepu oraz operatora pocztowego lub firmy transportowej lub kurierskiej, z których usług Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta będzie korzystał. Wysokość kosztów zwrotu (maksymalny koszt dostawy zwrotnej Towaru na terenie Polski) szacowana jest na kwotę:

1) Paczka do 30 kg (o wymiarach standardowych) - do 40 zł;

2) Paleta do 250 kg (o wymiarach standardowych EURO) - do 200 zł;

3) Paleta do 1000 kg (o wymiarach standardowych EURO) - do 400 zł.


8. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) w której Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Sklepu do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

9) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.


10. Informacja na temat korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży przesyłana jest do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta także wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia.


VIII. Rękojmia i gwarancja oraz postępowanie reklamacyjne


1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia (wydania) Towarów bez wad fizycznych i prawnych.


2. W przypadku stwierdzenia, że Towar posiada wady, Klient może złożyć reklamację, korzystając z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady Towaru lub z tytułu gwarancji Towaru. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.


3. Dane gwaranta i warunki gwarancji Towaru, w tym okres jej trwania, uprawnienia Klienta oraz obowiązki gwaranta, określone są odrębnie dla poszczególnych Towarów w dokumencie gwarancyjnym dostarczanym Klientowi wraz z Towarem. Jeżeli warunki korzystania z gwarancji różnią się od zasad składania reklamacji określonych w Regulaminie, Klient, który chce skorzystać z gwarancji Towaru, powinien stosować się do warunków gwarancji. Brak przestrzegania warunków gwarancji może prowadzić do jej utraty.


4. Reklamację Towaru należy kierować do Sklepu, chyba że Klient korzysta z gwarancji Towaru, a warunki gwarancji danego Towaru przewidują inny sposób jej składania, niż za pośrednictwem Sklepu.


5. Składając reklamację Klient powinien określić, czy korzysta z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady Towaru, czy z tytułu gwarancji Towaru. Jeżeli Klient nie dokonał wyboru, Sklep rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące rękojmi za wady Towaru. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy ponadto podać opis stwierdzonej wady, oczekiwany sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym należy dostarczyć wadliwy Towar oraz dowód jego zakupu.


6. Szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego) i znajdują one zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie.


7. Klient korzystający z uprawnień z tytułu rękojmi za wady Towaru, może:

1)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru,

2) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.


8. Jeżeli Klient żąda obniżenia ceny Towaru albo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Sklep może nie uwzględnić tych żądań jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument albo Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może on zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru, jeżeli wada jest nieistotna.


9. Jeżeli Klient żąda wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Towaru.


10. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towarów używanych, odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest ograniczona do jednego roku od dnia wydania Towaru. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli wada została podstępnie zatajona.


11. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sklep jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.


12. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca będący na prawach Konsumenta zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sklep żądanie to uznał za uzasadnione.


13. Konsument albo Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych rzeczników konsumentów lub inspekcji handlowej. Ponadto spory z udziałem Konsumentów albo Przedsiębiorców na prawach Konsumenta mogą być rozwiązywane pozasądowo poprzez platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/


14. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia wymaga w każdym przypadku zgody obu stron, w tym również Sklepu.


IX. Dane osobowe


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów oraz o przysługujących Klientom prawach, związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, stanowiącym załącznik do Regulaminu.


X. Postanowienia końcowe


1. Regulamin może podlegać zmianom. W razie zmiany Regulaminu, Sklep opublikuje nowy Regulamin na stronach Sklepu Internetowego, a ponadto poinformuje Klienta mailowo o dokonaniu zmiany Regulaminu. W terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, Klient jest uprawiony do wypowiedzenia umowy, zawartej ze Sklepem, której dotyczy zmiana Regulaminu. Zmieniony Regulamin, będzie wiązać Klienta, jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie złoży on Sklepowi (pisemnie lub mailowo) oświadczenia o braku akceptacji nowej treści Regulaminu. Brak akceptacji jest równoznaczny z wypowiedzeniem przez Klienta danej umowy, łączącej go ze Sklepem, której Regulamin uległ zmianie niezaakceptowanej przez Klienta.   Zmieniony Regulaminu będzie miał zastosowanie do Zamówień składanych od dnia wejścia w życie zmian. Klient będzie potwierdzał przed złożeniem Zamówienia zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu, analogicznie jak w przypadku niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie wpływają na procedurę realizacji Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Wprowadzone zmiany Regulaminy nie mogą naruszać praw nabytych przez Klienta (w szczególności zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla umów sprzedaży towarów zawartych przez Klienta i Sklep przed zmianą Regulaminu).


2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. Jeżeli Klient jest Konsumentem, w sprawach nieuregulowanych  Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli przepisy te przewidują wyższy poziom ochrony konsumentów, niż wskazany w Regulaminie, Strony obowiązują postanowienia wynikające z tych przepisów.

Wróć