Polityka prywatności programu „Konto Klienta”

I Definicje

 1. Administrator - ITM Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052836, NIP 7780000892.
 2. Dane  osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ('osobie, której dane dotyczą'); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności programu „Konto Klienta”.
 4. Regulamin – regulamin programu „Konto Klienta”.
 5. Program – program pn. „Konto Klienta” organizowany przez Administratora zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
 8. Uczestnik – każda osoba fizyczna, która przystąpiła do Programu zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie. 

II Dane Osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Programu następuje RODO.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika Programu: imię, nazwisko, data urodzenia, email, numer telefonu, wskazany przez Uczestnika ulubiony sklep sieci Intermarche lub Bricomarche – dane te przekazane są bezpośrednio przez Uczestnika podczas przystąpienia do Programu zgodnie z Regulaminem. Administrator może również przetwarzać informacje dotyczące decyzji zakupowych Uczestników Programu podjętych w związku z zakupami dokonywanymi w sklepach sieci Intermarche i Bricomarche, w tym w szczególności w ramach sprzedaży internetowej prowadzonej przez te sklepy – informacje te udostępniane są Administratorowi przez sklepy sieci Intermarche i Bricomarche.
 3. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą w następujących celach:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z uczestnictwem w Programie - w tym przygotowywania i dostarczania materiałów marketingowych i promocyjnych, obsługi konta i komunikacji z Uczestnikami, a w przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika – w celu jej rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy);
  2. marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepach sieci Intermarche i Bricomarche. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów);
  3. w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Uczestników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  4. wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 4. Dane osobowe Uczestników mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do  niego  treści  marketingowe  różnymi  kanałami,  tj.  za  pośrednictwem  poczty e-mail,  drogą MMS/SMS  lub  telefonicznie. Przesyłanie Uczestnikom informacji handlowych drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie po wyrażeniu przez Uczestników zgody na taką formę komunikacji.
 5. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych, na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO,  podmioty którym Administrator udostępnia dane osobowe, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.
 6.  Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 7. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez następujący okres:
  1. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z uczestnictwem w Programie – przez okres trwania umowy o uczestnictwo w Programie lub do momentu skorzystania przez Uczestnika z uprawnień skutkujących zakończeniem umowy o uczestnictwo w Programie zgodnie z Regulaminem;
  2. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepach sieci Intermarche i Bricomarche
   – do momentu skorzystania przez Uczestnika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody;
  3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach analitycznych i statystycznych – przez okres trwania umowy o uczestnictwo w Programie lub do momentu skorzystania przez Uczestnika z uprawnień skutkujących zakończeniem umowy o uczestnictwo w Programie zgodnie z Regulaminem;
  4. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – przez okres niezbędnych do realizacji ww. celów, prowadzenia postepowań sądowych, administracyjnych lub innych niezbędnych do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Uczestnika zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.
 11. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Programie. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w Programie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Programie.
 12. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepach sieci Intermache i Bricomarche będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na analizie dokonanych przez poszczególnych Uczestników zakupów konkretnych towarów i na tej podstawie dopasowywaniu oferty towarów prezentowanych Uczestnikom w ramach Programu. Uczestnikom przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.
 13. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika w celu przygotowania i dostarczenia dopasowanych materiałów marketingowych i promocyjnych, może również w niektórych przypadkach polegać na zastosowaniu systemów informatycznych, pozwalających na automatyczne dopasowanie do Uczestnika, które następnie są dostarczane są Uczestnikowi bez ingerencji człowieka. Administrator informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem w przypadkach, w których decyzja podjęta w oparciu o takie przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika wywołuje dla Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, Uczestnik ma prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji. W tym celu Uczestnik może skontaktować się z Administratorem.
 14. W związku z korzystaniem przez administratora danych z kodów/skryptów, m. in. w postaci Google Analytics, Facebook, AT Internet, istnieje możliwość, że dane osobowe Klienta przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepach sieci Bricomarche, zostaną przekazane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Klientom przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
 15. Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

III Pliki Cookies

 1. Organizator stosuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na urządzeniu końcowym Uczestnika, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym Uczestnika.
 2. Zapisane na urządzeniu końcowym Uczestnika pliki cookies są wykorzystywane przez Organizatora  w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, jak również w celach reklamowych i statystycznych.
 3. Uczestnik może za pomocą opcji przeglądarki internetowej w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Uczestnika przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies, bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Uczestnika a Organizator będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp.

IV Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub jakichkolwiek kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika Programu przez Administratora, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej [email protected] lub korespondencyjnie z dopiskiem „dane osobowe”.

V Postanowienia Końcowe

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. W przypadku aktualizacji Polityki Prywatności Uczestnik zostanie o tym powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 3. Uczestnik, który nie akceptuje warunków świadczenia usług w ramach Programu po wejściu w życie nowszej wersji Polityki, może zaprzestać korzystania z Programu zgodnie z Regulaminem.
 4. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 15.01.2020 r.
Wróć