Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu www.bricomarche.pl
 2. W ramach Serwisu prezentowane są treści o różnorodnej tematyce związanej w szczególności z domem i ogrodem, dotyczące produktów i usług sieci Bricomarché.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • komputer z dostępem do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową;
 • aktywne konto poczty elektronicznej.
 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Wydawca jest także usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204; ze zm.)
 1. DEFINICJE
 1. Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:
 • Wydawca Serwisu (w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe) – MGI Polska Sp. z o.o., ul. Janikowska 33, 61-070 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045995 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP 782-21-48-821 o kapitale zakładowym w wysokości 33.000.000 złotych, (dalej jako Wydawca);
 • Użytkownik – osoba, która dokonała prawidłowej rejestracji Konta Użytkownika oraz zaakceptowała treść Regulaminu;
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Wydawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.bricomarche.pl;
 • Usługa – realizowane przez Wydawcę na rzecz Użytkownika czynności, szczegółowo opisane w punkcie IV Regulaminu;
 • Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu oraz świadczenia Usług;
 • Konto Użytkownika – zbiór informacji przechowywanych w Serwisie oraz w systemie teleinformatycznym Wydawcy, dotyczących danego Użytkownika.
 • Rejestracja – proces zakładania Konta Użytkownika.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Do uzyskania dostępu do pełnej treści serwisu i wszystkich jego funkcjonalności konieczne jest założenie Konta Użytkownika w drodze Rejestracji. Dokonanie Rejestracji wymaga wypełnienia elektronicznego formularza dostępnego w Serwisie. Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza login oraz hasło do Konta Użytkownika. Użytkownik wprowadza wymagane dane, w tym w szczególności dane obejmujące:
 • imię i nazwisko Użytkownika,
 • adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika;
 1. Kolejnym warunkiem Rejestracji Konta Użytkownika jest akceptacja przez Użytkownika Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wydawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta Użytkownika.
 2. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. W przypadku zmiany danych podanych przez Użytkownika w takcie procedury rejestracji, Użytkownik dokonuje ich niezwłocznej aktualizacji.
 4. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim.
 1. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik w serwisie może:
 • rejestrować się
 • komentować artykuły
 • oceniać artykuły
 • dodawać zdjęcia
 • komentować zdjęcia
 • brać udział w konkursach
 1. DALSZE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 1. Wydawca zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanego poprawnego działania Serwisu i podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w tym zakresie. Wszelkie zgłaszane przez Użytkownika nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Serwisu będą niezwłocznie usuwane, z uwzględnieniem istniejących możliwości technicznych Wydawcy.
 2. Wydawca jest uprawniony, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail, do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu w celu:
 • zdiagnozowania i usunięcia występujących nieprawidłowości;
 • dodania lub usunięcia określonych funkcjonalności Serwisu lub Konta Użytkownika;
 • dokonywania ulepszeń Serwisu i struktury technicznej Konta Użytkownika;
 • dokonywania konserwacji Serwisu i struktury technicznej Konta Użytkownika;
 1. Wydawca jest uprawniony do modyfikacji, usunięcia i wprowadzenia nowych funkcji Serwisu, przy czym powinien o tym fakcie powiadomić Użytkownika z należytym wyprzedzeniem.
 2. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek czynności, które mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie.
 4. Wydawca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy korespondencji oraz poufności przekazywanych przez Użytkownika danych.
 1. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW
 1. Wszelkie treści zamieszczone w serwisie są chronione prawem autorskim, a wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Serwisu oraz do wszelkich innych utworów słownych, słowno-graficznych oraz fotograficznych znajdujących się na stronie internetowej www.bricomarche.pl przysługują Wydawcy.
 3. Wydawca uprawniony jest do wykorzystywania i modyfikacji utworów zamieszczonych w Serwisie, dowolnej zmiany ich treści i układu graficznego, w tym wykorzystywania ich do tworzenia innych utworów, także włączania ich jako części innych utworów.
 4. Wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów zamieszczonych w Serwisie na polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono jak i w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób niż obrót egzemplarzami przysługuje Wydawcy. Prawo to obejmuje w szczególności do opracowywania utworów w całości lub części oraz prawo do wykorzystywania i zezwalania na korzystanie z takich opracowań oraz ich rozpowszechnianie według swobodnego uznania Wydawcy.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Wydawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu, a także za utratę danych Użytkownika zgromadzonych w Serwisie, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika. Częstotliwość oraz czas trwania przerw technicznych uzależnione są od potrzeb technicznych.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta Użytkownika oraz przy korzystaniu z funkcjonalności Serwisu.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane i przesyłane przez Użytkowników w ramach Serwisu. W szczególności, jeżeli są to treści naruszające dobra osobiste osób trzecich lub w inny sposób naruszające powszechnie obowiązujące przepisy, pełną odpowiedzialność za umieszczenie takich treści w Serwisie ponosi Użytkownik.
 1. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych jest Wydawca Serwisu, który przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Użytkownik rejestrując się w Serwisie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym ich podanie jest niezbędne do korzystania z pełnego zakresu funkcjonalności Serwisu oraz do wykonania umów zawartych w toku korzystania z Serwisu.
 3. Wydawca zbiera tylko te dane osobowe Użytkownika, które są niezbędne do należytego wykonania Usługi, tj. dane określone w punkcie III.1 powyżej.
 4. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta Użytkownika. Wydawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu. Wydawca nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 5. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.
 6. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Wydawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną w trakcie procedury rejestracyjnej.
 8. Wydawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Wydawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Wydawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Wydawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 11. Skorzystanie z prawa domagania się uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych Użytkownika z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Wydawcy pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem lub telefonicznie stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 12. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie Użytkownika i aktualizację podanych tam danych.
 13. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu.
 14. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Wydawca usunie dane Usługobiorcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin może ulec zmianie, przy czym o treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Wydawcę na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu – wiadomość ta będzie utrzymywana na stronie Serwisu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 2. Wydawca i Użytkownik będą związani postanowieniami nowego (zmienionego) Regulaminu, o ile Użytkownik nie wyrejestruje się z Serwisu w terminie 30 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów zawartych w ramach korzystania z Serwisu przed zmianą Regulaminu, nie wpływa na zmianę treści tych umów.
 4. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług świadczonych przez Wydawcę korzysta on z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

OK, zamykam Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie »