Karta Bricomarché

Wystarczy udać się do Informacji w sklepie Bricomarché i złożyć wniosek kredytowy.

Warunki, które należy spełnić:

 • posiadać stały adres zameldowania w Polsce
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiadać ważny dokument tożsamości (dla obywatela Polski – dowód osobisty, dla Obcokrajowca - karta stałego pobytu)
 • posiadać stałe miesięczne dochody

 
PROCEDURA UPROSZCZONA

W tej procedurze wymagane jest wyłącznie okazanie:

 • dokumentu tożsamości  (dla obywatela Polski – dowód osobisty, dla Obcokrajowca - karta stałego pobytu)    
 • zadeklarowanie źródło i wysokość dochodówPROCEDURA STANDARDOWA

Wymagane dokumenty to: dokument tożsamości oraz aktualne zaświadczenie o zarobkach.
Pobierz zaświadczenie o zarobkach

Lista dokumentów potwierdzających dochód:

1. ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (oryginał)
 • lub dokument ZUS RMUA za 1 z ostatnich 3 miesięcy (kopia, oryginał do wglądu)
 • lub wyciąg z konta bankowego za ostatni 1 miesiąc potwierdzający wysokość dochodu Klienta (kopia, oryginał do wglądu)
 • lub potwierdzenie z banku, w którym Klient posiada rachunek, o wpływie wynagrodzenia w kwocie … na nr konta bankowego, którego Klient jest właścicielem lub współwłaścicielem (oryginał)
 • lub PIT 11/ PIT 40 (kopia, oryginał do wglądu), możliwość okazania od 1 stycznia do 30 kwietnia


2. OSOBY PROWADZĄCE WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesję, zezwolenie, odpis/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego; oryginał do wglądu)/ elektroniczny wydruk z CEIDG
 • klienci wnioskujący na podstawie źródła dochodu – działalność gospodarcza obowiązkowo podają REGON lub NIP (w dowolnej formie w postaci pisemnej dołączonej do dokumentacji)

oraz

 • lub PIT za ostatni rok kalendarzowy (oryginał do wglądu) właściwy dla formy opodatkowania, tj. PIT -36/36L bądź PIT-28 potwierdzony przez Urząd Skarbowy (dowodem potwierdzenia może być również dowód nadania listem poleconym lub urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego)
 • lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za rok ubiegły (oryginał/ważne 30 dni od daty wystawienia)
 • lub karta podatkowa za ubiegły rok (oryginał do wglądu) lub w przypadku gdy działalność jest krótsza niż 1 rok, aktualny dokument potwierdzający wysokość karty podatkowej na cały bieżący rok
 • lub podatkowa księga przychodów i rozchodów (oryginał do wglądu) – zasady ogólne, lub gdy Klient wykazał stratę w ubiegłym roku a w tym ma dochód, oraz gdy działalność gospodarcza prowadzona jest krócej niż rok


3. OSOBY PROWADZĄCE GOSPODARSTWO ROLNE 

 • decyzja z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok, z której wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego (oryginał do wglądu)
 • lub zaświadczenie (oryginał) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego

oraz

 • lub faktury za umowy kontraktowe za okres 3 ostatnich miesięcy (np. z mleczarni, ubojni, przedsiębiorstwa skupującego od rolnika płody rolne) świadczące o stałym charakterze otrzymywanych świadczeń (kopie)
 • lub decyzję właściwego Urzędu Skarbowego w sprawie oszacowania dochodu PIT-7 (oryginał do wglądu)
 • lub decyzja Biura Powiatowego ARiMR dotycząca przyznania i wysokości dopłat bezpośrednich
 • lub wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpłatę kwoty z tytułu dopłaty bezpośredniej

 

Zaświadczenie powinno zawierać następujące informacje:

 • dane osobowe Kredytobiorcy
 • wielkość gospodarstwa (w ha fizycznych i przeliczeniowych)
 • wysokość rocznego przeciętnego dochodu
 • cel wydania zaświadczenia
 • pieczęć Urzędu Gminy oraz imienną pieczęć osoby upoważnionej wraz z podpisem

Zaświadczenia są ważne przez 1 miesiąc od daty wystawienia.

4. EMERYCI 

·         dowód wypłaty świadczenia (odcinek świadczenia nie starszy niż 3 ostatnie miesiące, odcinek przekazu pocztowego nie starszy niż 3 ostatnie miesiące, zaświadczenie (oryginał) wystawione i podpisane przez Bank poświadczające datę wpływu środków z tytułu świadczenia na rachunek bankowy, numer świadczenia , imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego z godne z danymi Kredytobiorcy (zaświadczenie ważne jest przez 1 miesiąc od daty wystawienia), wyciąg z rachunku bankowego (lub zestawienia operacji do rachunku) za ostatni/poprzedni miesiąc kalendarzowy); oryginał do wglądu

 • lub ostatnia decyzja o przyznaniu/waloryzacji/przeliczeniu świadczenia (oryginał do wglądu)
 • lub zaświadczenie o wysokości świadczenia (oryginał) wydane przez ZUS/KRUS/inny uprawniony organ. Zaświadczenie ważne jest 1 miesiąc od daty wystawienia
 • lub PIT 40A (oryginał do wglądu), możliwość okazania od 1 stycznia do 30 kwietnia


5. RENCIŚCI

 • dowód wypłaty świadczenia – odpowiednio jak w przypadku emerytów/rencistów w wieku emerytalnym (oryginał do wglądu)
 • legitymacja emeryta – rencisty z podanym okresem ważności (oryginał do wglądu)
 • ostatnia decyzja o przyznaniu/waloryzacji/przeliczeniu świadczenia (pod warunkiem, że jest informacja do kiedy renta przysługuje; oryginał do wglądu)

lub w zastępstwie powyższych dokumentów

 • zaświadczenie (oryginał) o wysokości renty i okresie na jaki renta została przyznana wydane przez ZUS/KRUS/inny uprawniony organ

Zaświadczenie ważne jest przez 1 miesiąc od wystawienia
 

6. OSOBY UZYSKUJĄCE DOCHÓD Z TYTUŁU KONTRAKTU (NIE DOTYCZY MARYNARZY)

 

 • zaświadczenie (oryginał) od instytucji, z którą został zawarty kontrakt  zawierającego w szczególności:
  • dane Kredytobiorcy: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zameldowania
  • dane instytucji: nazwę, adres i numer telefonu (mogą być zamieszczone na pieczęci firmowej)
  • nazwę zajmowanego stanowiska czy pełnionej funkcji
  • wysokość otrzymywanego średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za okres ostatnich 3 miesięcy (jeśli podany dochód jest kwotą brutto, aby otrzymać dochód netto należy kwotę brutto pomnożyć przez 0,7)
  • okres na jaki zawarto kontrakt oraz datę przewidywanego kolejnego kontraktu
  • pieczęć firmową oraz pieczęci i podpisy osób upoważnionych do wystawiania tego rodzaju zaświadczeń
  • datę wystawienia zaświadczenia
  • informację, iż firma znajduje/nie znajduje się w stanie upadłości/likwidacji

 

Wydanie decyzji pozytywnej przez BGŻ PNB Paribas Spółka Akcyjna uzależnione jest każdorazowo od analizy zdolności kredytowej klienta i oceny złożonego wniosku kredytowego.

 

OK, zamykam Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie »