Regulamin Promocji „Extra Rabaty” prowadzonej w dniach 21.09.2022-24.09.2022


1. Organizatorem Promocji „Extra Rabaty” („Promocja”) jest MGI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu 62-080 przy ul. św. Mikołaja 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000045995, NIP: 782-21-48-821.


2. Promocja prowadzona jest na terytorium Polski wyłącznie w sklepach stacjonarnych Bricomarche („Sklep”). Organizator zastrzega możliwość nie uruchomienia Promocji w niektórych Sklepach z przyczyn technicznych. Promocja nie obejmuje zakupów w sklepie internetowym bricomarche.pl.


3. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w sklepie promocyjnym na cele związane z działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem, posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


4. Promocją objęte są produkty z asortymentu skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, paneli podłogowych, płytek ściennych oraz płytek podłogowych. Organizator informuje, że oferta produktów w Promocji różni się pomiędzy Sklepami. Ilość produktów w Promocji w każdym Sklepie jest ograniczona.


5. Przedmiotem Promocji jest możliwość otrzymania przez Uczestnika w ramach jednej transakcji kuponu rabatowego 50 zł lub 100 zł („Kupon”) na kolejne zakupy. Warunkiem otrzymania Kuponu o wartości 50 zł jest dokonanie jednorazowego zakupu o wartości od 500 zł do 999,99 zł z co najmniej jednej grupy asortymentowej wskazanej w pkt. 4. Warunkiem otrzymania Kuponu/ów o wartości 100 zł jest dokonanie jednorazowego zakupu za minimum 1000 zł z co najmniej jednej grupy asortymentowej wskazanej w pkt. 4. W Promocji Uczestnik może wziąć udział wielokrotnie.


6. Kupon wydawany jest wraz z paragonem i stanowi papierowy wydruk, na którym wskazana jest wartość rabatu na kolejne zakupy. Kupon nie podlega wymianie na środki pieniężne.


7. Promocja obowiązuje w dniach od 21.09.2022 do 24.09.2022 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją.


8. Kupon rabatowy 50 zł oraz 100 zł uprawniają Uczestnika do otrzymania jednorazowej zniżki do zakupu dowolnego asortymentu za minimum 100 zł na jednym paragonie. Aby zrealizować kupony o łącznej wartości 150 zł w jednej transakcji, wartość paragonu nie może być niższa niż 150 zł. Aby zrealizować kupony o łącznej wartości 200 zł w jednej transakcji, wartość paragonu nie może być niższa niż 200 zł, itd. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest okazanie Kuponu kasjerowi nie później niż przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy.


9. Uczestnik może zrealizować Kupon/y w dniach 21.09.2022- 31.10.2022. wyłącznie w tym Sklepie, w którym otrzymał Kupon/y.


10. Towary zakupione w czasie Promocji, do których Uczestnik otrzymał i przyjął Kupon/y, nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem zgłoszenia reklamacji towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi. Towary zakupione w czasie Promocji, do których Uczestnik otrzymał Kupon/y, mogą podlegać zamianie pod warunkiem, że Sklep wyrazi zgodę na grzecznościową zamianę towaru oraz pod warunkiem, że zamiana dotyczy produktu z tej samej kategorii w cenie nie niższej niż nabyty w czasie Promocji.


11. Paragon, do którego Uczestnik otrzymał Kupony zostanie odpowiednio oznaczony przez pracownika Sklepu.


12. Skargę związaną z przebiegiem Promocji należy wysłać w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 14 dni od rozpoczęcia Promocji. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi. Organizator rozpatrzy skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres wskazany w korespondencji Uczestnika.


13. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzania Promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli skargę dotyczącą przebiegu Promocji są przetwarzane w celu jej rozpatrzenia. Administratorem danych osobowych Uczestników jest MGI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu 62-080 przy ul. św. Mikołaja 5. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem Uczestnika w Promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania uprawnień wynikających z udziału w Promocji (zgłoszenie reklamacji). Uczestnikowi przysługuje: 

a. prawo dostępu do podanych danych osobowych, 

b. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, 

d. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych, 

e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora lub mailowo na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora Loterii Promocyjnej wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Promocji, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo. Dane osobowe Uczestników zebrane w ramach Promocji będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Promocją. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. W sprawach danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Organizatora pod adresem e-mail: iod@muszkieterowie.pl lub korespondencyjnie na adres Organizatora.


14.Regulamin dostępny będzie 14 dni od rozpoczęcia Promocji na stronie internetowej www.bricomarche.pl oraz do wglądu w każdym sklepie Bricomarche.

Wróć