Regulamin promocji „Zestaw startowy za 1zł do każdego urządzenia Einhell”


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Zestaw startowy za 1zł do każdego urządzenia Einhell” (zw. dalej: „Promocją”) jest MGI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu przy ul. Św. Mikołaja 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII pod numerem KRS 0000045995 (zw. dalej: „Organizatorem”).

2. Promocja prowadzona jest w sklepach Bricomarche (zw. dalej Sklepem) w dniach od 17.11.2021 do 24.12.2021r. lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją (zw. dalej: „Okres Promocji”).

3. Promocja dotyczy produktów :

- wiertarko-wkrętarka Einhell,

- młot udarowy Einhell,

- klucz udarowy Einhell,

- piła szablasta Einhell ,

- szlifierka mimośrodowa , Einhell

- piła tarczowa Einhell,

- szlifierka kątowa Einhell,

- zestaw startowy Einhell 18V (akumulator 2,5 Ah + szybka ładowarka)

4. Liczba artykułów objętych Promocją jest ograniczona i może się wyczerpać przed 24.12.2021r.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany będą respektowane.

6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibach Organizatorów.


§ 2 Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba powyżej 13 roku życia posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych zawierająca umowę w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 KC.

2. Z Promocji mogą skorzystać także klienci, za których uznaje się osobę fizyczną lub prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą przedsiębiorcą, który dokonuje zakupów na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, statutową lub zawodową.


§ 3 Zasady Promocji

1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, każdy Uczestnik, który w Okresie Promocji dokona w Sklepie zakupu towarów z poniższej listy:

Nazwa towaru EAN

Akumulatorowy młot udarowy TE-HD 18 Li - Solo Einhell 4006825604054

Klucz udarowy TE-CW 18 Li BL Solo PXC Einhell 4006825616323

Pilarka tarczowa TE-CS 18/150 Li Solo 4006825647532

Piła szablasta TE-AP 18 Li Solo PXC Einhell 4006825601381

Szlifierka kątowa TE-AG 18 Li Solo PXC Einhell 4006825602593

Szlifierka Mimośrodowa TE-RS 18 Li-Solo Einhell 4006825618341

Wiertarko-wkrętarka TE-CD 18/2 Li-Solo Einhell 4006825607345

będzie uprawniony do zakupu w ramach tej samej transakcji jednego zestawu startowego Einhell 18V (akumulator 2,5 Ah + szybka ładowarka) (EAN 4006825646962) w promocyjnej cenie 1 PLN.

2. Produkty zakupione przed Okresem Promocji nie są objęte Promocją.


§ 4 Zwrot towaru z paragonu objętego Promocją

1. Sklepy Bricomarche zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru z paragonu, który był podstawą sprzedaży zestawu startowego Einhell 18V (akumulator 2,5 Ah + szybka ładowarka) w promocyjnej cenie 1 PLN.


§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres MGI Polska Sp. z o.o., Swadzim, ul. Św. Mikołaja 5, 62-080 Tarnowo Podgórne z dopiskiem „Zestaw startowy za 1zł do każdego urządzenia Einhell” przez cały czas trwania Promocji oraz przez okres 14 dni od jej zakończenia.

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Administratorem danych osobowych w procesie postępowania reklamacyjnego jest MGI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu przy ul. Św. Mikołaja 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.


§ 6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. MGI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu przy ul. Św. Mikołaja 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII pod

numerem KRS 0000045995.

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”), a także z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

3. Dane osobowe Uczestników Promocji, tj. dane podane przez Uczestników przy zgłoszeniu reklamacji, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu reklamacji, w tym jej rozpatrzenia i zawiadomienia Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań i uprawnień Organizatora wynikających z postanowień Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu jest dobrowolne, jakkolwiek konieczne do zgłoszenia reklamacji, jej rozpatrzenia przez Organizatora i zawiadomienia Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

4. Dane osobowe Uczestnika, w przypadku rozpatrzenia reklamacji zgodnie z żądaniem Uczestnika, przetwarzane będą do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Dane osobowe Uczestnika, w przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób niezgodny z żądaniem Uczestnika, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż do końca szóstego roku licząc od zakończenia postępowania reklamacyjnego. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez danego Uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.

5. Uczestnikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; (Uczestnik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli zdaniem

Uczestnika Administrator posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie lub nie chce, żeby Administrator je usunął, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez niego sprzeciwu względem przetwarzania danych.);

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej mu władzy publicznej. Uczestnik powinien wtedy wskazać Administratorowi swoją szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane Uczestnika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego danych są nadrzędne wobec praw Uczestnika lub też, że dane Uczestnika są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.);

f) prawo do przenoszenia danych; (Uczestnik ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jego dane osobowe. Uczestnik może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.);

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Uczestnikowi przysługuje prawo aby złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; (Uczestnik w każdej chwili może cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem).

6. Dane do kontaktu Uczestnika z Administratorem, w tym w celu skorzystania z przysługujących Uczestnikowi uprawnień: MGI Polska Sp. z o.o., Swadzim, ul. Św. Mikołaja 5, 62-080 Tarnowo Podgórne.


§ 7 Postanowienia końcowe

1. Klient przystępując do udziału w Promocji akceptuje zasady jej prowadzenia zawarte w niniejszym regulaminie.

2. Kasjerzy w Sklepach Bricomarche mają prawo odmówić sprzedaży na zasadach promocyjnych klientom nie dokonującym zakupu jako konsumenci, a w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy nie są uprawnieni do udziału w Promocji. Bricomarche może odmówić im sprzedaży na zasadach promocyjnych.

2. Uczestnicy nie mogą przenieść praw ani obowiązków związanych z Promocją na osoby trzecie.

Wróć