Regulamin akcji

„Dulux Kolory Świata + Bon 20 zł”

§ 1

Postanowienie ogólne

Organizatorem akcji pod nazwą „Dulux Kolory Świata + Bon 20 zł” (dalej zwaną „Akcja”) jest MGI Polska sp. z o.o., ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000045995, REGON 639725501, NIP 7822148821.
  

1. Akcja prowadzona jest dla klientów sieci sklepów Bricomarche (dalej „Sklepy”), wyłącznie w sklepach stacjonarnych. Akcja nie obowiązuje w sklepie internetowym bricomarche.pl.

2. Akcja prowadzona jest w okresie od dnia 15.07.2020 r. do 31.08.2020 r. albo do wyczerpania zapasów bonów, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, albo do wyczerpania zapasu produktów, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze).

3. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu  farb, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, w ilościach detalicznych (tj. nie więcej niż 50 litrów w ramach pojedynczego zakupu), w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”). Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Sklepów.

§ 2

Zasady Akcji

1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu (a zwłaszcza § 2 ust. 2 Regulaminu), każdy Uczestnik, który w Okresie Akcji dokona w Sklepie  zakupu minimum 5L farby Dulux Kolory Świata w opakowaniach o pojemności 2,5L lub 5L, w dowolnej kombinacji pojemności i kolorów, oferowanych przez Sklep, będzie uprawniony do otrzymania bonu o wartości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych, dalej zwana: „Bon”). W promocji bierze udział jedynie farba Dulux Kolory Świata w opakowaniu o pojemności 2,5L i 5L.

2. Zważywszy, że Akcja, z powodu wyczerpania zapasu Bonów może zakończyć się przed 31.08.2020 r., Uczestnik przed dokonaniem zakupu powinien potwierdzić dostępność Bonu w Punkcie Obsługi Klienta w Sklepie.

3. Do otrzymania bonów uprawnia Uczestnika dokonanie płatności wyłącznie gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową. Możliwość płatności bonami, kuponami lub innymi voucherami jest wyłączona z Promocji.

4. Bon nie podlega wymianie na gotówkę.

5. Bon wydany podczas Akcji jest ważny do 15 września 2020r. Jeden Bon można zrealizować przy kolejnych zakupach w Sklepie do rachunku min. 60 zł brutto; dwa bony – do rachunku min. 120 zł, trzy bony – do rachunku 180 zł, itd.

6. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 Regulaminu, Uczestnik, który chce wziąć udział w Akcji, w celu otrzymania Bonu, jest zobowiązany do poinformowania o tym Kasjera w Punkcie Obsługi Klienta oraz okazania dokumentu potwierdzającego jednorazowy, łączny zakup zgodny z §2 ust. 1 Regulaminu dokonany w Okresie Akcji. Pracownik Sklepu, wydając Bon Uczestnikowi, dokona adnotacji o wydaniu Bonu na dowodzie zakupu.

7. Bon będzie wydawany tylko w godzinach otwarcia Sklepu, w dniu dokonania zakupów opisanych w § 2 ust. 1 Regulaminu i tylko w Sklepie, w którym dokonano tego zakupu. Uczestnik nie spełni warunków Akcji w przypadku zgłoszenia się po odbiór Bonu w innym terminie lub w innym Sklepie.

8. Dla uniknięcia wątpliwości, produkty zakupione przed Okresem Akcji nie są objęte Akcją.

9. Z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 3 i 4 Regulaminu, w Okresie Akcji Uczestnik może w niej uczestniczyć dowolną ilość razy, bez ograniczenia ilości nabytych produktów objętych Akcją.

10. Towary zakupione w czasie Promocji, do których Uczestnik otrzymał Bon(y), nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem zgłoszenia reklamacji towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi.  Towary zakupione w czasie Promocji, do których Uczestnik otrzymał Bon(y), mogą podlegać zamianie pod warunkiem, że sklep wyrazi zgodę na  grzecznościową zamianę towaru oraz pod warunkiem, że zamiana dotyczy produktu marki Dulux w cenie nie niższej niż nabyty w czasie Promocji.   

§ 3

Postępowanie reklamacyjne co do przebiegu Akcji

Reklamację związaną z przebiegiem Promocji należy wysłać  w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 14 dni od rozpoczęcia Promocji. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi. Organizator rozpatrzy skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres wskazany w korespondencji Uczestnika.

§ 4

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzania Promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli skargę dotyczącą przebiegu Promocji, są przetwarzane w celu jej rozpatrzenia. Administratorem danych osobowych Uczestników jest MGI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu 62-080 przy ul. św. Mikołaja 5. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem Uczestnika w Promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania uprawnień wynikających z udziału w Promocji (zgłoszenie reklamacji). Uczestnikowi przysługuje: a. prawo dostępu do podanych danych osobowych, b. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, d. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych, e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora lub mailowo na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora Loterii Promocyjnej wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Promocji, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo. Dane osobowe Uczestników zebrane w ramach Promocji będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Promocją. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. W sprawach danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Organizatora pod adresem e-mail: iod@muszkieterowie.pl lub korespondencyjnie na adres Organizatora.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu pod warunkiem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

2. Uczestnicy nie mogą przenieść praw ani obowiązków związanych z Akcją na osoby trzecie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z wykonania zobowiązań związanych z Akcją, właściwy jest sąd powszechny.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Punkcie Obsługi Klienta Sklepów.

Wróć