Regulamin Promocji „Bony na 20-stkę”

prowadzonej w dniach 16-19 września 2020 r.

1. Organizatorem Promocji „Bony na 20-stkę” jest MGI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu 62-080 przy ul. św. Mikołaja 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000045995, NIP: 782-21-48-821.

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Polski wyłącznie w sklepach stacjonarnych Bricomarche. Promocja nie obejmuje zakupów w sklepie internetowym bricomarche.pl.

3. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupów w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22¹ KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

4. Uczestnikiem Promocji nie może być firma, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów na cele związane z działalnością gospodarczą.

5. Przedmiotem Promocji jest możliwość otrzymania przez Uczestnika minimum 2 bonów podarunkowych Bricomarche o nominale 20 zł każdy („bon”), pod warunkiem dokonania zakupu o wartości co najmniej 200 zł brutto w ramach jednej transakcji w czasie trwania Promocji. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 10 bonów, przy czym każdy bon przysługuje za wielokrotność 100 zł brutto dla transakcji na jednym paragonie. To znaczy, że jeżeli Uczestnik dokona jednorazowego zakupu o wartości 200 zł, otrzyma 2 bony; o wartości 300 zł - 3 bony; o wartości 400 zł - 4 bony; o wartości 500 zł - 5 bonów; o wartości 600 zł - 6 bonów; o wartości 700 zł - 7 bonów; o wartości 800 zł - 8 bonów; o wartości 900 zł - 9 bonów; o wartości 1000 zł - 10 bonów; o wartości 1100 zł - 10 bonów; o wartości 1200 zł - 10 bonów; itd. Łączna pula bonów wynosi 80.100 sztuk.

6. Do otrzymania bonu uprawnia Uczestnika dokonanie płatności wyłącznie gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową.

7. Promocja obowiązuje w dniach od 16 do 19 września 2020 r. lub do wyczerpania puli bonów.

8. Uczestnik może zrealizować jeden Bon o nominale 20 zł do rachunku o minimalnej wartości 60 zł, dwa Bony o nominale 20 zł - do rachunku o minimalnej wartości 120 zł, trzy bony o nominale 20 zł - do rachunku o minimalnej wartości 180 zł; itd. Bon jest ważny od 16 września do 20 października 2020r.

9. Bony Bricomarche o różnych nominałach nie łączą się, co oznacza, że w ramach jednej transakcji nie można użyć bonów o nominałach np. 20 i 50 zł.

10. Promocją objęte są wszystkie dostępne towary w sklepach stacjonarnych Bricomarche, z zastrzeżeniem zdania następnego. Wyroby tytoniowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 z późn. zm.) nie są objęte Promocją. Jeśli dowód zakupu (paragon) będzie obejmować zakup produktów, o których mowa w zdaniu poprzednim, wówczas liczba bonów zostanie ustalona na podstawie wartości produktów pozostałej po odjęciu produktów wyłączonych z Promocji.

11. Towary zakupione w czasie Promocji, do których Uczestnik otrzymał bon(y), nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem zgłoszenia reklamacji towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi.

12. Towary zakupione w czasie Promocji, do których Uczestnik otrzymał bon(y), mogą podlegać zamianie pod warunkiem, że sklep wyrazi zgodę na grzecznościową zamianę towaru oraz pod

warunkiem, że zamiana dotyczy produktu z tej samej kategorii w cenie nie niższej niż nabyty w czasie Promocji.

13. Paragon, do którego Uczestnik otrzymał bon(y), zostanie odpowiednio oznaczony przez pracownika sklepu.

14. Skargę związaną z przebiegiem Promocji należy wysłać w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 14 dni od rozpoczęcia Promocji. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi. Organizator rozpatrzy skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres wskazany w korespondencji Uczestnika.

15. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzania Promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli skargę dotyczącą przebiegu Promocji, są przetwarzane w celu jej rozpatrzenia. Administratorem danych osobowych Uczestników jest MGI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu 62-080 przy ul. św. Mikołaja 5. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem Uczestnika w Promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania uprawnień wynikających z udziału w Promocji (zgłoszenie reklamacji). Uczestnikowi przysługuje: a. prawo dostępu do podanych danych osobowych, b. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, d. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych, e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora lub mailowo na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora Loterii Promocyjnej wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Promocji, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo. Dane osobowe Uczestników zebrane w ramach Promocji będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Promocją. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. W sprawach danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Organizatora pod adresem e-mail: iod@muszkieterowie.pl lub korespondencyjnie na adres Organizatora.

16. Regulamin dostępny będzie 14 dni od rozpoczęcia Promocji na stronie internetowej www.bricomarche.pl oraz do wglądu na życzenie Uczestnika w każdym sklepie Bricomarche.

Wróć