Uzbrajanie działki w prąd - jak wygląda procedura?

Drukuj
Nie wszystkie wystawiane na sprzedaż działki budowlane posiadają gotowe uzbrojenie w media, takie jak prąd, gaz czy woda. Bez tego nie da się zamieszkać w żadnym domu i nie wydaje się pozwoleń na budowę na działkach, na których nie ma możliwości przyłączenia mediów. Jakie warunki muszą być spełnione, aby na działce mógł pojawić się prąd?

Formalności na początek

Na wstępie należy zaznaczyć, że to na właścicielu działki spoczywają wszystkie koszty związane z formalnościami oraz pracami związanymi z budową przyłączy i doprowadzeniem prądu. Czasem podłączenie prądu może być bardzo kosztowne lub też – w nielicznych przypadkach – niemożliwe. Dzieje się tak, gdy działka przeznaczona pod budowę znajduje się bardzo daleko od linii energetycznych. O tym, czy podłączenie będzie możliwe, można dowiedzieć się u dostawcy prądu, który wydaje warunki techniczne podłączenia do sieci.

Warunki techniczne – podstawa inwestycji

W celu uzyskania warunków technicznych należy udać się do siedziby dostawcy oraz wypełnić niezbędny wniosek o ich wydanie. Konieczne będą do tego dokumenty określone przez przepisy oraz wymagane przez dostawcę – wśród nich musi znaleźć się dokument potwierdzający, że osoba składająca wniosek posiada prawo własności danej nieruchomości (akt notarialny lub inny tytuł prawny do dysponowania nieruchomością gruntową na cele budowlane). Na wydanie dokumentu czeka się ok. 14 dni roboczych. W warunkach technicznych określone zostają: możliwość podłączenia działki do linii energetycznej, zakres i sposób wykonania podłączenia, a także wymagane parametry techniczne przyłącza. Z tymi informacjami otrzymuje się również planowany kosztorys wszystkich operacji, niezbędnych do wykonania przyłączenia. Jakie będą wydatki? To zależy od standardowych opłat samego dostawcy oraz innych czynników, z których najbardziej istotnym jest zakres niezbędnych robót do wykonania. Im bliżej działki znajduje się sieć energetyczna, tym koszty będą mniejsze. Jeśli inwestycja ma być przeprowadzona wspólnie przez kilku właścicieli sąsiadujących działek, wówczas koszty doprowadzenia prądu rozkładają się według ich ustaleń. Koszt przyłącza energetycznego do 200 metrów to wydatek ok. 2 000 złotych.

Dokument określający techniczne warunki podłączenia do sieci jest ważny przez dwa lata. Jeśli przyłącze nie zostanie wykonane w tym czasie, wówczas całą procedurę składania wniosku należy powtórzyć. Przyłącze wykonywane jest do granicy działki, gdzie zakład energetyczny umieszcza skrzynkę ZK. Od niej należy wykonać przyłączenie do budynku, czyli wewnętrzną linię zasilającą. Zadanie to spoczywa już na barkach właściciela działki, a konkretnie – wybranej przez niego firmy świadczącej takie usługi.

Warunki techniczne a zezwolenie na budowę

Wniosek o wydanie warunków technicznych jest również niezbędny w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Choć dotyczy to wszystkich mediów, to właśnie dostęp do energii elektrycznej oraz dostęp do drogi stanowią warunki fundamentalne, które muszą być spełnione, aby uzyskać pozwolenie na budowę. W innych wymagane jest tylko zapewnienie dostawy mediów. Niektóre gminy żądają dostarczenia gotowych projektów zaplanowanych przyłączy. Projekty takie muszą być zatwierdzone przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej działający w gminie, w której będzie się odbywać budowa.
Doprowadzenie mediów do działki regulują odpowiednie przepisy prawa budowlanego. Stanowią one, że mogą to zrobić jedynie osoby mające niezbędne uprawnienia. Najczęściej są to przedstawiciele sieci energetycznej, z której będzie pobierana energia elektryczna (dokonują oni także odbioru przyłączy). Kolejnym krokiem jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, czyli naniesienie mediów na mapę. Jest to niezbędne do oddania budynku do użytku.

Choć cała procedura jest czasochłonna, doprowadzenie energii elektrycznej to warunek niezbędny zarówno do rozpoczęcia budowy, jak i późniejszego użytkowania wybudowanego obiektu. Należy pamiętać, że wykonuje się ją tylko raz – dobrze więc poświęcić temu zagadnieniu odpowiednią uwagę.
 
 
 
 
 
 Może zainteresuje Cię też